Sla het menu over en ga direct naar de content van deze pagina. Sla het menu over en ga direct naar zoeken.
Cordaid EN
Cordaid Kinderstem

FAQ

Wat is ontwikkelingssamenwerking?

Voor Cordaid is ontwikkelingssamenwerking het bestrijden van armoede en uitsluiting op een manier die de levensomstandigheden van de armsten en meest gemarginaliseerde bevolkingsgroepen – de bottom billion – structureel verbetert. Ontwikkeling is een proces dat is gericht op het veranderen van machtsverhoudingen. Het kernwoord daarbij is samenwerking.


Heeft ontwikkelingssamenwerking wel zin?

Ja, ontwikkelingssamenwerking heeft zeker zin. Aan goede ontwikkelingssamenwerking zijn volgens Cordaid wel voorwaarden verbonden:

  • We moeten samenwerken met lokale mensen en partijen die zelf hun eigen leefsituatie of die van anderen in hun omgeving willen verbeteren.
  • We moeten werken aan een structurele en duurzame oplossing van problemen.
  • We moeten hulp opvatten als een handreiking voor samenwerking en niet als liefdadigheid.
  • We moeten realistische verwachtingen hebben.

In deze video leggen we uit waarom ontwikkelingshulp zin heeft, maar ook waarom het nog steeds nodig is.

Accepteer marketing cookies om dit item te bekijken of bekijk het op het desbetreffende externe plaform.

Worden mensen niet te afhankelijk van ontwikkelingssamenwerking?

Nee, goede ontwikkelingssamenwerking maakt mensen niet afhankelijk. Cordaid laat het initiatief voor aanpak over aan organisaties en mensen ter plaatse. Want het uiteindelijke doel is dat mensen in ontwikkelingslanden zelf verder kunnen.

We dragen dus bij aan het bereiken van de oplossing. Bijvoorbeeld door financiële ondersteuning, het beschikbaar stellen van netwerken, advies en het inschakelen van lokale expertise. Maar ook door de lokale organisatiestructuur te verbeteren, personeelsopleidingen te faciliteren, de financiële structuur te verbeteren en uiteraard door projecten zelf te financieren. Cordaid werkt daarbij vraaggericht: we helpen alleen als mensen of organisaties daar zelf om vragen.


Hoe word ik ontwikkelingswerker?

Ontwikkelingswerkers hebben vaak studies gedaan als antropologie, niet-westerse sociologie, sociologie en geografie. Op onze afdeling ondernemen (microfinanciering) zitten economen en bedrijfskundigen. Er is ook een opleiding Ontwikkelingsstudies. Vaak begint een carrière als ontwikkelingswerker dus met de studiekeuze.

Voor functies bij internationale organisaties in het buitenland, en ook bij Cordaid, wordt tegenwoordig vaak ervaring gevraagd. Veel ontwikkelingswerkers doen die op door stages te lopen tijdens hun studie of door als vrijwilliger naar landen als India of Malawi te gaan.


Wat is Cordaid?

Cordaid is een katholieke Nederlandse ontwikkelingsorganisatie die armoede en uitsluiting bestrijdt op plaatsen van rampspoed, conflict en extreme ongelijkheid. Om op te kunnen komen voor ’s werelds armste mensen en meest marginale gemeenschappen, werven wij fondsen in Nederland en daarbuiten.

Hand in hand met 634 professionele maatschappelijke partnerorganisaties in Afrika, Azië, het Midden-Oosten en Latijns-Amerika zetten we alles op alles om wereldwijd meer dan duizend ontwikkelingsprojecten tot een goed einde te brengen. Dat werk maakt elke dag vitaal verschil, voor meisjes in Congo en Afghanistan, mijnwerkers in Guatemala, mensenrechtenverdedigers in Sri Lanka en kwetsbare gemeenschappen in 34 landen. Werken aan structurele ontwikkeling is ingrijpend en complex. Het vergt vakkennis en doorzettingsvermogen, samenwerking en overgave, trots en bescheidenheid. Zaken die Cordaid kenmerken.


Waarvan is Cordaid de afkorting?

Cordaid staat voor Catholic Organisation for Relief and Development AID.


Hoeveel mensen werken er bij Cordaid?

Bij Cordaid werken zo’n 230 mensen.


Waarom werken er zoveel mensen bij Cordaid?

De werkzaamheden van Cordaid richten zich op diverse thema’s, zoals gezondheidszorg (waaronder hiv-/aids-programma’s), ondernemen (microkredieten), noodhulp, wederopbouw, conflictbestrijding, etc. In totaal besteedt Cordaid jaarlijks €129,3 miljoen. Om te zorgen dat dit geld goed terecht komt, zijn veel medewerkers nodig.


Hoe hoog zijn de salarissen van de directie van Cordaid

Onze Algemeen Directeur verdient € 8,679 bruto per maand. De directiesalarissen zijn in lijn met de Code Goed Bestuur voor Goede Doelen (SBF-code) die door Cordaid wordt onderschreven. In deze code staat dat het salaris van directeuren van goede doelenorganisaties zoals Cordaid een combinatie moet zijn van idealisme en professionaliteit. Nevenfuncties van de directie worden gemeld bij de Raad van Toezicht van Cordaid. Deze beoordeelt of ze qua werkbelasting en belangenverstrengeling aanvaardbaar zijn.


Zendt Cordaid mensen uit?

Ja, Cordaid zendt ongeveer 30 mensen per jaar uit. We zenden mensen uit als partnerorganisaties daar zelf om vragen. En uitsluitend als er in het land of in de regio zelf niemand beschikbaar is met dezelfde deskundigheid.


Wat is het budget van Cordaid?

Cordaid steunt jaarlijks zo’n 1.100 lokale maatschappelijke organisaties in 34 landen. Dit doen we met ongeveer €129,3 miljoen euro. In onze jaarrekening staat alle informatie over ons budget.


Hoe transparant is Cordaid?

Cordaid won voor het Jaarverslag over 2010 de Transparantprijs. Deze prijs wordt jaarlijks uitgereikt door PWC en de Stichting Civil Society. In onze jaarverslagen staat alle informatie over onze organisatie, zowel over onze programma’s als onze financiën.

Op onze website zijn ook al onze projecten in te zien, inclusief doelstellingen en budget.


Is het niet veel effectiever om geld te geven aan kleine en overzichtelijke organisaties?

Het voordeel van een grote en bekende organisatie is dat je in ontwikkelingslanden meer invloed hebt, en zo meer kunt bereiken. Je kunt meer mensen en partijen via het netwerk bereiken en aan je binden. En zo proberen om blijvende oplossingen te bieden. Kleine(re) organisaties hebben doorgaans een kleiner bereik.


Kan Cordaid mijn project financieel ondersteunen?

Op dit moment is Cordaid niet op zoek naar projecten of organisaties om financieel te ondersteunen. In de strijd tegen armoede en ongelijkheid is samenwerking met partners onmisbaar en we zijn zeer zorgvuldig als we met een mogelijke partnerorganisatie in zee gaan. Maar momenteel kunnen wij het aantal vragen om financiële steun van individuen en organisaties niet aan en hebben daarom besloten om geen nieuwe samenwerkingen aan te gaan.


Doet Cordaid ook aan armoedebestrijding in Nederland?

Ja, Cordaid zet zich al meer dan 75 jaar in voor mensen die in Nederland tussen wal en schip dreigen te vallen, voornamelijk door structurele initiatieven te ondersteunen van mensen die door samen te ondernemen een nieuwe start maken. Op dit moment kunnen wij niet ingaan op aanvragen voor individuele ondersteuning.

Mensen met lage inkomens die hun talent willen inzetten, richten met steun van Cordaid een coöperatie op. Zij starten bijvoorbeeld een wijkrestaurant, werkplaats of versmarkt. De coöperatie bekommert zich om de administratie, vergunningen, financiering en huisvesting. Specialisten van Cordaid leveren hiervoor de noodzakelijke kennis, ervaring en slimme partnerships. Zo werken we samen aan een solide, winstgevende lokale onderneming die in twee jaar op eigen benen staat.


Wat zijn de mogelijkheden om een project te bezoeken?

Helaas kan Cordaid niet op dit soort verzoeken ingaan. We hebben een vertrouwensrelatie met onze partners in ontwikkelingslanden. Dit betekent dat wij niet ongevraagd toeristen of bezoekers naar onze partners en hun projecten willen sturen.


Waarom zou ik geld via Cordaid geven en niet direct aan het project of de lokale organisatie?

We zien inderdaad steeds meer initiatieven van mensen die direct willen helpen, bijvoorbeeld bij de bouw van een school of ziekenhuis. Cordaid ondersteunt deze particuliere initiatieven van harte. Onder bepaalde voorwaarden kunnen deze initiatieven ook op financiële steun van Cordaid rekenen.

De werkwijze van Cordaid is echter gericht op het versterken van lokale gemeenschappen. Dit zijn complexe processen die meer met zich meebrengen dan alleen het bouwen van een school of een ziekenhuis. Dit kan alleen door meerdere partijen met elkaar te laten samenwerken.


Gaat er weleens iets mis?

Ja, er gaat weleens iets mis. Wij werken in de regel niet zelf in ontwikkelingslanden, maar ondersteunen het werk van lokale partnerorganisaties. We stellen veel vragen en controleren de boeken voordat we met een organisatie in zee gaan. Ondanks alle controle en voorbereiding gaat er bij de partners wel eens iets mis. Afhankelijk van de ernst van de situatie wordt de relatie verbroken. Cordaid laat de buitenwereld ook zien wat er fout gaat. Voorbeelden hiervan staan in onze jaarverslagen.


Hoe gaat Cordaid om met corrupte regeringen?

Wij geven nooit geld aan overheden. Wij werken alleen samen met lokale partnerorganisaties en controleren op allerlei manieren hun werk en bestedingen.


Hoeveel kosten maakt Cordaid?

Wij zetten al onze financiën in om bij te dragen aan het doel waarvoor het gegeven is: armoedebestrijding en werken aan een leefbare toekomst voor elk mens. Sommige uitgaven lijken kosten, maar zijn hard nodig om nu of in de toekomst te zorgen dat hulpverlening door kan gaan.

Om fondsen te werven heb je mensen en campagnemateriaal nodig. Om projecten goed te beheren, moet je de activiteiten in ontwikkelingslanden voldoende monitoren, voorstellen grondig bekijken en de resultaten duidelijk in kaart brengen.

Cordaid is zich ervan bewust dat er uitgebreid en transparant verantwoording afgelegd moet worden aan alle donateurs. Maar ook dat kost geld. Voor alle activiteiten zijn scherpe streefwaarden gedefinieerd, die onder het marktgemiddelde liggen.

Cordaid laat zich daarbij steeds door onafhankelijke partijen nauwgezet controleren om de interne bedrijfsvoering te optimaliseren. Daarbij voldoen wij al de scherpe eisen van het CBF-keurmerk.
We houden de kosten zo laag mogelijk, zodat zoveel mogelijk geld terechtkomt bij de projecten die we steunen.


Hoeveel gaat er van iedere euro naar de mensen in ontwikkelingslanden?

Van het totale bedrag dat Cordaid te besteden heeft, komt 90,5% direct ten goede van mensen in ontwikkelingslanden. 6,4 % wordt besteed aan noodzakelijke kosten (denk aan kosten voor fondsenwerving, maar ook het kantoorpand of ICT). 3,1 % besteden we aan voorlichting en bewustwording in Nederland.


Waarom werken ontwikkelingsorganisaties niet vaker samen?

Cordaid werkt veel samen met andere organisaties. In Nederland werken wij samen met andere Nederlandse NGO’s. Dit doen wij op het gebied van lobby maar we voeren ook gezamenlijk campagne bij rampen (bijvoorbeeld Giro 555).

In de ontwikkelingslanden vindt afstemming plaats met andere Nederlandse NGO’s over wie in welk gebied welke werkzaamheden uitvoert. Zo voorkomen we dat we niet allemaal in hetzelfde gebied werkzaam zijn en een ander gebied geen hulp ontvangt.


Wat kan ik doen om te helpen?

Je kunt Cordaid op verschillende manieren steunen. Hoe je kunt helpen, vind je terug op deze pagina.


Waarom stuurt Cordaid ‘bedelbrieven’?

Gelukkig zijn er veel mensen die ons steunen, zonder dat we erom vragen. Om ons werk goed te kunnen blijven doen, hebben we meer geld nodig. Het versturen mailing is daarvoor een noodzakelijk middel.


In welke landen werkt Cordaid?

Cordaid is werkzaam in 22 focuslanden. We richten ons met name op Afrika, maar we zijn ook actief in Latijns-Amerika en Azië.


Op welke gebieden is Cordaid werkzaam?

Cordaid is actief op het gebied van Vrede & Veiligheid, Gezondheidszorg & Welzijn, Microfinanciering, Rampenpreventie & Noodhulp en projecten in Nederland.


Wat doet Cordaid aan gezondheidszorg?

Cordaid ondersteunt lokale instellingen om goede gezondheidszorg te kunnen leveren. Dat doen we door te werken aan goed personeelsbeleid, opleidingen voor zorgpersoneel, betere financieringssystemen en meer invloed voor patiënten. Daarbij is veel aandacht voor vrouwen, zwangerschap en seksuele gezondheidszorg.


Wat doet Cordaid aan microkredieten?

Microfinanciering is inmiddels een bekend middel om effectief armoede te bestrijden. Cordaid staat in de financiële wereld bekend als entrepreneur voor de armen op dit gebied. Lees meer.


Wat doet Cordaid aan klimaatverandering?

We maken mensen weerbaar met onze Community Managed Disaster Risk Reduction (CMDRR)-projecten. Dit staat voor rampenpreventie en -bestrijding. Ook voeren we campagne om de opstellers van het nieuwe klimaatverdrag van Kopenhagen te doordringen van de boodschap dat we ons allemaal moeten inzetten voor klimaatverbetering.


Helpt Cordaid ook bij rampen?

Ja, een belangrijk deel van ons werk is noodhulp en wederopbouw. Zo waren wij actief bij de tsunami in 2005, de aardbeving in Pakistan in 2005, de overstroming in Indonesië in 2006 en de in aardbeving Haïti in 2010.


Hoeveel mensen bereikt Cordaid met haar activiteiten?

We bereiken een groot deel van de Nederlandse bevolking via onze campagnes, ruim 400.000 leerlingen in het basis- en voortgezet onderwijs met ons lesmateriaal, Nederlandse politici en beleidsmakers via onze lobbyactiviteiten, het bedrijfsleven door middel van partnerships en natuurlijk vele miljoenen mensen in ontwikkelingslanden.


Wat doet Cordaid om corruptie te voorkomen?

Wij geven nooit geld aan overheden. Wij werken alleen samen met lokale partnerorganisaties en controleren op allerlei manieren hun werk en bestedingen. Daarnaast stemmen medewerkers van Cordaid in met een gedragscode. Hierin staat onder andere dat er geen giften van derden aangenomen mogen worden.


Hoe voorkomt Cordaid dat mensen hulpafhankelijk worden?

Wij stimuleren hen via lokale organisaties om hun eigen situatie te verbeteren. Het vinden van kwalitatief goede partnerorganisaties is dus essentieel. Zij moeten aan de slag voor mensen die het moeilijk hebben, en hen betrekken in het opbouwproces. Dat vereist soms een lange adem. Een gedegen inzicht in de lokale context en problemen is daarbij van groot belang.


Kun je voor Cordaid uitgezonden worden?

Cordaid gelooft in de eigen kracht van mensen en lokale organisaties in ontwikkelingslanden. We zenden dan ook alleen mensen uit als partnerorganisaties daar zelf om vragen. En uitsluitend als er in het land of in de regio zelf niemand beschikbaar is met dezelfde deskundigheid.


Hoe kan ik fiscaal gunstig schenken?

Wanneer u periodiek schenkt via een akte, weet u zeker dat het hele giftbedrag jaarlijks aftrekbaar is. Het gedeelte van uw schenking dat u terugkrijgt, is afhankelijk van het belastingtarief dat op uw inkomen van toepassing is. Zo kunt u Cordaid steunen met een hoger bedrag, zonder dat het u iets extra kost. Aan een periodieke schenking zijn de volgende voorwaarden verbonden:


Kan ik een voorkeur aangeven voor projecten die ik wil steunen?

Als u een speciaal project wilt steunen, vragen wij om een minimale donatie van € 2500. De reden hiervoor is dat als wij voor alle donateurs een speciaal project selecteren, dit ook tot extra kosten leidt. Bovendien willen wij àl onze projecten een gelijke kans van slagen geven.


Betaalt Cordaid belasting over mijn gift?

Nee. Cordaid is een ANBI-instelling. Organisaties voor goede doelen die zijn erkend als Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI) zijn volledig vrijgesteld van schenkbelasting en erfbelasting.

Een ANBI is een kerkelijke, levensbeschouwelijke, charitatieve, culturele, wetenschappelijke of andere instelling die het algemeen belang dient. Zij hoeven geen schenkbelasting te betalen over uw gift of over uitkeringen die zij in het algemeen belang doen. Ook betalen deze organisaties geen erfbelasting over ontvangen erfenissen.


Kan ik de statuten van Cordaid opvragen?

U kunt de statuten van Cordaid opvragen door een email te sturen naar: [email protected]